miércoles, febrero 10, 2010

A COUSA VERMELLAa cousa vermella

esta esta Cousa Vermella: o canto dos grilos é aquí cen mil veces máis potente
có aguillón dun infarto
estelar.
pero ti xa o dis todo.
esta bárbara serpe enroscada no pescozo da inocencia que eu fun
esta cousa vermella que se fuga do seu centro e xa non é brasa
isto que ninguén soporta no seu máximo láser non é ningunha máquina
non é un exército
o seu paso furioso é un paso de espasmo.
pero ti xa o sabes.
xamais é o seu vermello do lacre ou da lacra esta cousa.
este inferno agardado desde o glaciar que me cobre tenrura
ela respira debaixo latexa por veces nunha xitana fiestra vermella
que eu recoñezo de inmediato esa luz que me chama esa luz que libera
comédeme pois animais todas femias
pero ti xa o clamas.
¿é mineral ferra?
¿é arácnido mol?
¿é cristal estoupado nos ollos dos escravos?
todo, meus amores antigos e futuros e inequívocos parias
é tan triste fóra
do círculo roxo.
animal da Lanterna
sei quén son seino ben por esta marca vermella
a anémona grande que ninguén feriu nunca.
seino porque unha vez Fun e nada conservo salvo que todo salva.
ousada Cousa Vermella que dis canto pensas carretaralo ó lombo
por mil anos ou máis ata que todo remate.
estrela arrancada que non levas á fronte:
agora lévala ruxindo no centro desa Cousa
Vermella.
e os meus ollos agrándanse nos parques eólicos
porque a miña solitaria lanterna ten aspas que xiran e xiran
ata nunca sei ónde.
fágoo todo soa prendida coma nun facho antigo. fágoo todo.
e esta Cousa Vermella persiste en calor e luz aínda non sei por cánto
nin ata cándo.
queima todo canto se achega a menos de dous millóns de anos luz
matriz adentro cerebro adentro a menos de dous millóns de anos luz.
rosetón altísimo
era febril crer indefinidamente na lóxica
na estructura
e na contención.
os seres habían preferir a convulsión á metralla ou á mudez
estaba claro que provocarían o nacemento dunha nova constelación.
pero ti moras nela.
vivir viaxes imaxinarias irlle ata o mesmo miolo da retina
para non veres nada.
eu vin estalar palitroques na preñez dunha femia
pra que deixara de selo
eu vin tetas a trinta mil mans o minuto.
pero ti saloucas despacio e xa non me dis nada.
a min a fe me saen gromos de pereira nos cotobelos
e é de tirar do inverno
cara algún outro tempo
a min dígovos que me traian avións a aterrizar ó ventre
ás pálpebras
deitada.
ás altas horas non son viúva non son esposa non son noiva
son tan só esta Cousa
Vermella.
non é viúva non é esposa non é noiva É.
pero nós somos porque non podiamos non selo tan só
porque tal vez nos queremos.
pero de súpeto o mundo qué é unha mosca nos ollos dun neno
qué demo é unha mosca roendo nas comisuras dos beizos dun neno.
pero ti saloucas ás présas e xa non me dis nada.
e porque ti xa mo fas eu proclamo esta Cousa Verme
llaque se saia de si
pola rúa
nos autobuses vista de pasada
coma na vida
cres que todo precisa unha enorme e alegre desproporción
vermellaesta cousa virá será mente corazón e cona esta Cousa
Vermella
esta Cousa Vermella
esta Cousa.***
la cosa roja esta Cosa Roja: el canto de los grillos es aquí cien mil veces más potente
que el aguijón de un infarto

estelar.

pero tú ya lo dices todo.

esta bárbara serpiente enroscada en el cuello de la inocencia que fui
esta cosa roja que se fuga de su centro y ya no es brasa

esto que nadie soporta en su máximo láser no es ninguna máquina
n
o es un ejército
su paso furioso es un paso de espasmo.

pero tú ya lo sabes.

jamás es su rojo del lacre o de la lacra esta cosa.
este infierno aguardado desde el glaciar que me cubre ternura,
ella respira debajo late a veces desde una gitana ventana roja
que reconozco de inmediato esa luz que me llama esa luz que libera
comedme pues animales todas hembras

pero tú ya lo clamas.
¿es mineral hierra?
¿es arácnido blando?
¿es cristal estallado en los ojos de los esclavos?

todo mis amores antiguos y futuros e inequívocos parias

es tan triste fuera
del círculo rojo.
animal de la Linterna
sé quien soy lo sé bien por esta marca roja

la anémona grande
que nadie hirió nunca.
lo sé porque una vez Fui y nada conservo salvo que todo salva.
osada cosa roja que dices cuanto piensas lo llevarás a cuestas
por mil años o más hasta que todo termine.

estrella arrancada que no llevas en la frente:

ahora la llevas rugiendo en el centro de esa Cosa

Roja.
y mis ojos se agrandan en los parques eólicos
porque mi solitaria linterna tiene aspas que giran
y giran
hasta nunca sé donde.
lo hago todo sola encendida como una antorcha antigua. lo hago todo.

y esta Cosa Roja persiste en calor y luz aún no sé por cuanto

ni hasta cuando.

quema todo cuanto se acerca a menos de dos millones de años luz

matriz adentro cerebro adentro a menos de dos millones de años luz.

rosetón altísimo,

era febril creer indefinidamente en la lógica

en la estructura

y en la contención.

los seres habrían de preferir la convulsión a la metralla o a la mudez

estaba claro que provocarían el nacimiento de una nueva constelación.
pero eres tú quien la habita.
vivir viajes imaginarios ir hasta la médula de su retina

para no ver nada.

yo he visto explotar digitales en la preñez de una hembra

para que dejara de serlo

yo he visto tetas a trienta mil manos el minuto

pero tú sollozas despacio y ya no dices nada.

a mí de verdad me nacen brotes de peral en los nudillos

y es por tirar del invierno hacia algún otro tiempo
a mí os digo que me traigan aviones a aterrizar al vientre
a los párpados
echada.

a altas horas no soy viuda no soy esposa no soy novia

soy solamente esta Cosa

Roja.

no es viuda no es esposa no es novia. Es.

pero nosotros somos porque no podíamos no serlo tan sólo
porque tal vez nos queremos.

pero de repente el mundo, qué es una mosca en los ojos de un niño

qué demonios es una mosca en las comisuras de los labios de un niño.

pero tú lloras a prisa y ya no dices nada.
y porque tú me lo haces yo proclamo esta Cosa Roja que se salga de si
por la calle
en los autobuses vista de pasada

como en la vida

crees que todo necesita una enorme y alegre desproporción roja

esta cosa vendrá será mente corazón y vulva esta Cosa

Roja

esta Cosa Roja

esta Cosa.
(De A cousa vermella, 2004.)

martes, febrero 09, 2010

entre los tibios muslos te palpita


Entre los tibios muslos te palpita
un negro corazón febril y hendido
de remoto y sonámbulo latido
que entre oscuras raíces se suscita;
un corazón velludo que me invita,
más que el otro cordial y estremecido,
a entrar como en mi casa o en mi nido
hasta tocar el grito que te habita.
Cuando yaces desnuda toda, cuando
te abres de piernas ávida y temblando
y hasta tu fondo frente a mí te hiendes,
un corazón puedes abrir, y si entro
con la lengua en la entraña que me tiendes,
puedo besar tu corazón por dentro.

(poema de TOMAS SEGOVIA)
Posted by Picasa

sábado, febrero 06, 2010

i fiori sono rosse


La rosa,

l’immarcescibile rosa che non canto,

quella che è peso e fragranza,

quella del nero giardino nell’alta notte,

quella di qualsiasi giardino e qualsiasi sera,

la rosa che risorge dalla tenue

cenere per l’arte dell’alchimia,

la rosa dei persiani e di Ariosto,

quella che sempre sta sola,

quella che sempre è la rosa delle rose,

il giovane fiore platonico,

l’ardente e cieca rosa che non canto,

la rosa irraggiungibile.

de jorge luis borges

los coños en flor


O LA ETERNA PRIMAVERA
Posted by Picasa